Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ubytovania  

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom Coming Home s. r. o., so sídlom Levočská 1515/27C, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 54 830 125, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 44719/P a odberateľom-objednávateľom služieb, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a doplnkových služieb v ubytovacom zariadení – Zamagurský dom. 
 2. Tieto VOP sú verejné prístupné na internetovej stránke https://www.zamagurskydom.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

II. VÝKLAD POJMOV

 1. Ubytovacím zariadením, resp. penziónom sa rozumie Zamagurský dom na adrese Lechnica 31, 059 06 Lechnica (ďalej aj „penzión“).
 2. Ubytovateľom sa rozumie nezisková organizácia Coming Home s. r. o., so sídlom Levočská 1515/27C, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 54 830 125, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 44719/P (ďalej aj „ubytovateľ“). 
 3. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s prevádzkovateľom penziónu zmluvu o poskytnutí služieb alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích alebo stravovacích služieb alebo poskytovanie ďalších služieb penziónu. 
 4. Zmluvnými stranami sa rozumejú prevádzkovateľ penziónu a klient.

III. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY

 1. Uskutočnením objednávky vyjadruje klient svoj neodvolateľný súhlas s týmito VOP a tieto sa následne vzťahujú na každú potvrdenú objednávku klienta.
 2. Prevádzkovateľ penziónu, resp. recepcia penziónu, potvrdí klientovi objednávku v primeranej lehote, najneskôr však v lehote 24 hodín od prijatia objednávky klienta. V prípade, ak bude objednávka klientovi potvrdená neskôr, a klient bez zbytočného odkladu po oneskorenom potvrdení objednávky penziónu oznámi, že na objednávke netrvá, resp. ju už považuje za neaktuálnu, objednávka stráca platnosť.
 3. Potvrdenie objednávky zo strany penziónu obsahujúce akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny klientom zadanej objednávky je odmietnutím objednávky a považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy.
 4. Zmluva sa považuje za uzavretú a zmluvný vzťah medzi klientom a penziónom vzniká:
 1. momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany penziónu klientovi,
 2. v prípade písomne uzatvorenej zmluvy, ak sú prejavy oboch zmluvných strán na tej istej listine, momentom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami,
 3. v prípade nového návrhu na uzavretie zmluvy (bod 3. tohto článku VOP) momentom, kedy bolo penziónu doručené potvrdenie nového návrhu na uzavretie zmluvy zo strany klienta.
 1. Uzatvorením zmluvy sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom penziónu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny.
 2. V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne sa opakujúcich objednávok určitého klienta sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu. V prípade ak rámcová zmluva alebo niektoré jej ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami VOP, odchylné ustanovenia rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Platnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami rámcovej zmluvy, zostávajú nedotknuté.
 3. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom v takomto prípade ako povinná osoba a zmluvná strana voči prevádzkovateľovi penziónu, resp. penziónu, vystupuje samotný sprostredkovateľ, ak penzión nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného a zmluvnej strany uzatvorenej zmluvy.
 4. V prípade prijatia predbežnej rezervácie zo strany klienta, určí penzión klientovi termín, do ktorého je klient povinný penziónu predbežnú rezerváciu potvrdiť. V prípade ak tak klient v stanovenom termíne neurobí, predbežná rezervácia stráca platnosť a penzión nie je povinný ju obnoviť.

IV. UBYTOVACIE SLUŽBY

Podmienky poskytnutia ubytovacích služieb v penzióne sa spravujú ubytovacím poriadkom. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať počas využívania ubytovacích služieb v penzióne ubytovací poriadok zverejnený na recepcii a na internetovej stránke penziónu https://www.zamagurskydom.sk/vseobecne-obchodne-podmienky . V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený objednávateľa – hosťa z pobytu vylúčiť, pričom hosť stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak ako nárok na vrátenie úhrady služieb objednaných a doposiaľ nevyužitých. Penzión má právo účtovať objednávateľovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

V. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

 1. Penzión poskytuje hosťovi služby za ceny na základe aktuálne platných cenníkov. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytnuté služby najneskôr v deň odchodu, a to na základe vystaveného účtu podľa vopred potvrdenej cenovej ponuky a vykonanej rezervácie. Dohodnutá cena v cenovej ponuke môže byť navýšená v prípade doobjednania služieb objednávateľom na mieste. Platbu je možné realizovať priamo na mieste v hotovosti, kreditnou alebo platobnou kartou, resp. vopred prostredníctvom platby prevodom na účet alebo bankovou kartou.
 2. Objednávateľ sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr v termíne stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté inak vopred. Objednávateľ je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu v čase stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že neuvoľní izbu v stanovenom termíne, je penzión oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť storno poplatky v prípade, že od zmluvy odstúpi najneskôr do 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb. Bez povinnosti úhrady storno poplatkov je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu omeškania penziónu s poskytnutím ubytovacích služieb.
 2. Penzión je oprávnený odstúpiť od zmluvy najneskôr 30 dní pred dátumom začatia poskytovania ubytovacích služieb, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie sú strany oprávnené vykonať telefonicky (preukázateľným spôsobom), písomne alebo mailovou formou.
 3. Penzión je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky – poskytnutú zálohovú platbu objednávateľovi aj v prípade, ak objednávateľ – hosť porušuje ubytovací poriadok, najmä ak hosť úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok penziónu, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou, obťažuje svojím správaním ostatných hostí, zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravotný stav ostatných hostí a personálu a z dôvodu vyššej moci.
 4. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a zruší rezerváciu vykonanú penziónom, teda stornuje objednávku pobytu písomne, telefonicky alebo elektronicky, je penzión oprávnený požadovať od objednávateľa nasledovné storno poplatky:
 1. pri storne 29 – 15 dní pred začiatkom pobytu 30% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 2. pri storne 14 – 7 dní pred začiatkom pobytu 50% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 3. pri storne 6 dní a v deň nástupu na pobyt 100% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu

Nárok na storno poplatok je ubytovateľ oprávnený započítať si na poskytnutú zálohovú platbu zo strany objednávateľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ODCUDZENIE VECÍ

 1. Penzión poskytuje možnosť úschovy bicyklov, detských kočíkov a pod. vo vyhradených priestoroch penziónu. Penzión zodpovedá za veci vnesené ubytovaným hosťom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom. Peniaze, cenné veci a doklady sa uschovávajú do trezora. Penzión je zodpovedný za preukázateľnú škodu týkajúcu sa klenotov, peňazí a iných cenností max. do výšky 331,94€. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.
 2. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb. Objednávateľ je povinný škodu uhradiť bezodkladne po jej vzniku.
 3. Za škody spôsobené na zariadení a inom majetku penziónu zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne osobami, ktoré ho na pobyte sprevádzajú. Klient zodpovedá i za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú hosťami penziónu, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch penziónu týmto osobám povolené samotným klientom.
 4. V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v bode 3 tohto článku VOP spôsobia na zariadení alebo inom majetku penziónu akúkoľvek škodu, klient je povinný vzniknutú škodu nahradiť penziónu v peniazoch. Klient je povinný škodu nahradiť najneskôr v deň skončenia pobytu v penzióne alebo po využití všetkých objednaných služieb pri vyúčtovaní poskytnutých služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade ak vyčíslenie škody vyžaduje zo strany penziónu dlhšiu lehotu, klient je povinný nahradiť plnú výšku škody penziónu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia vyčíslenia výšky škody.
 5. Za škody spôsobené klientovi mimo areálu penziónu, ako ani za škody spôsobené klientovi tretími osobami, ktoré nie sú pracovníkmi penziónu, penzión nezodpovedá. 
 6. Do penziónu nesmú byť vnášané žiadne látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály a pod.).
 7. Penzión nezodpovedá za veci zabudnuté a stratené v priestoroch penziónu. Nájdené veci sa ukladajú v penzióne po dobu šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom. Na žiadosť klienta je možné nájdene veci zaslať aj poštou na adresu klienta. Klient je povinný preukázať vlastnícke právo k uvedenej veci, prípadne túto podrobne popísať tak, aby nemohlo dôjsť k jej zámene.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTRIBEĽSKÝCH SPOROV

 1. V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru alebo poskytovanie našich služieb je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia – www.soi.sk („SOI“), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Môžu vznikať aj ďalšie tzv. poverené osoby / subjekty k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, u ktorých je možné tiež mimosúdne riešenie zahájiť.
 2. Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu je taký, že sa začína na návrh spotrebiteľa u SOI (prípadne inej poverenej osoby), ktorá musí obsahovať

a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

 1. K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencie a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu ars@soi.sk.
 2. Spotrebiteľ sa môže obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.
 3. Navrhovateľ (Vy) môže podať návrh u SOI alebo iného povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. odstúpenie od zmluvy / reklamácie).
 4. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.
 5. 11.1. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí

a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
b) vydaním odôvodneného stanoviska,
c) odložením návrhu (napr.  spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s alternatívnom riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.
 2. SOI alebo poverený subjekt stanovuje pravidlá pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorými podrobnejšie upraví postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tak, aby bola v súlade so zákonnými pravidlami.
 3. V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však samozrejme vždy odporučiť) a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.
 1. Orgánom dozoru je: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
Tel. č.: 051/ 7721 597
Fax č.: 051/ 7721 596
E-mail: pr@soi.sk


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.08.2023
 2. Otázky a vzťahy týmito VOP výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Od týchto podmienok je možné sa odchýliť len s výslovným písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
 3. Použitie týchto VOP možno vylúčiť alebo obmedziť len písomnou dohodu zmluvných strán.

V Starej Ľubovni, dňa 28.08.2023