Cesta minerálnych prameňov

Blog detail

Cesta minerálnych prameňov 22 sep

Cesta minerálnych prameňov

Projekt revitalizácie minerálnych prameňov

Severný Spiš a Pieniny je regiónom s vysokým potenciálom na rozvoj cestovného ruchu, ktorý je vo viacerých plánoch (PHSR) miest a obcí definovaný ako odvetvie s potenciálom vytvárať pracovné miesta do budúcnosti.

V regióne absentuje ťažký priemysel a je tu len niekoľko výrobných podnikov. Túto zdanlivú nevýhodu sa snažíme v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY (OOCR) zmeniť na výhodu postupným budovaním značky „Najzdravší región Slovenska“.

Informácie o projekte

Región severného Spiša a Pienin je bohatý na množstvo minerálnych prameňov, ktoré majú priaznivé účinky na rôzne časti ľudského organizmu a sú veľmi prospešné pri liečení viacerých chorôb. Jedná sa o známejšie pramene ako napr. prameň Ľubovnianka s najvyšším obsahom Mg na Slovensku, prameň Sulínka s využitím pri liečení žalúdočných problémov, či pramene vo Vyšných Ružbachoch, ktoré priaznivo pôsobia na liečenie srdcovo – cievnych ochorení. Mnohé pramene sú však známe len miestnym obyvateľom a široká verejnosť o nich často ani netuší. Výver vody a okolie prameňov sú často v dezolátnom stave a vyžadujú si úpravy, ktoré by ich skultúrnili a ukázali tak ich hodnotu ľuďom.

Na druhej strane Švajčiarsko je krajinou, ktorá je dlhodobo známa svojim uvedomelým prístupom k trvalo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu, ochrane prírodného bohatstva a jeho cieľavedomou propagáciou vo svete. Pevné partnerstvo a know–how švajčiarskeho partnera je potrebné na to, aby sme dokázali pretaviť ich skúsenosti s ekologickým a trvalo udržateľným cestovným ruchom aj na územie Severného Spiša a Pienin pri budovaní produktov cestovného ruchu. S ich pomocou chceme v rámci dlhodobej stratégie primäť k spolupráci samosprávy i podnikateľov, aby spoločne pomohli budovať silný a konkurencie schopný región. Najširšou cieľovou skupinou projektu sú okrem miestneho obyvateľstva turisti a návštevníci regiónu a ľudia so zdravotnými problémami.

Cieľom projektu je, na základe stabilného partnerstva a spolupráce, vytvoriť koncepciu rozvoja ekologického a zdravotného CR a zrealizovať prvý praktický krok v tomto smere a síce vytvorenie náučného turistického chodníka s budúcou možnosťou využitia na cyklotrasy nazvaného „Cesta minerálnych prameňov“ (CMP). Vďaka výberu minerálnych prameňov, prevažne v blízkosti intravilánov obcí, je navrhovaná cesta vhodná a dostupná pre všetky vekové kategórie. Návštevníci prichádzajúci do regiónu majú možnosť spoznávať jeho históriu, kultúru, prírodné krásy, ako aj duchovný život, pričom bohatstvo minerálnych prameňov je dosiaľ neobjavené.

CMP poukazuje na jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré tento región má a bude tvoriť jeden z pilierov rozvoja cestovného ruchu. Rozvoj turizmu založeného na poznávaní minerálnych prameňov bude prínosom pre jednotlivé obce pri budovaní ich imidžu, pre ich obyvateľstvo a miestnych podnikateľov, napr. v rozšírení možnosti rozvoja agroturistiky, stravovacích a ubytovacích služieb a pod. Pre mnohých obyvateľov to môže byť zároveň príležitosť, ako v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti (15,71 % – 2013) získať dôstojnú prácu, stať sa opäť prospešným pre komunitu a zároveň napomáhať rozvoju a pozitívnej propagácii svojej obce a regiónu. Myšlienka projektu vychádza z už spracovanej SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu medzi návštevníkmi regiónu a miestnym obyvateľstvom.

Samotnej realizácii projektu v teréne predchádzali

 • Vzájomné stretnutia so švajčiarským partnerom, výmena skúsenosti a know-how.
  Švajčiarskí experti prípravili pre slovenskú stranu tréning rozvoja turizmu a vypracovali štúdiu rozvoja ekologického CR.
 • Ďalší krok bola samotná realizácia CMP v teréne (drobná revitalizácia prameňov a ich okolia, osadenie altánkov a infotabúľ, do ktorej sa zapojili aj dobrovoľníci z dotknutých obcí.
 • Vyznačenie turistickej trasy v teréne.
 • Záverečnou aktivitou bolo oficiálne otvorenie CMP a jej propagácia.
 • Súčasťou priebehu projektu bola aj mediálna propagácia (internet, TV, rozhlas a printové média) a zaradenie CMP do ponuky produktov OOCR, cestovných kancelárií a informačných centier.

 

Projekt má vysoký predpoklad udržateľnosti vďaka spolupráci až 11 obcí, ktoré nám dali súhlas s realizáciou projektu. Pridanou hodnotou je, v dvoch obciach (obec Lacková a obec Vyšné Ružbachy), upravenie odtoku minerálnej vody vhodným spôsobom (vybudovaním bazénikov) na tzv.Kniepp terapiu (prekrvenie horných, príp.dolných končatín ponorením v minerálnej vode), ktorá sa odporúča ako doplnková terapia pri rôznych ochoreniach a pri otužovaní tela. Treba zdôrazniť aj dôležitosť navrhovanej CMP z hľadiska medzinárodného rozvoja turizmu, keďže leží v prihraničnom regióne s Poľskom; obce Č.Kláštor, Legnava a Hraničné tvoria významné turistické koridory aj do budúcnosti.

Ciele projektu

 • Hlavným cieľom je vytvoriť stabilné partnerstvo so švajčiarskou organizáciou v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Okrem výmeny know-how vznikla aj na Slovensku jedinečná, turistická trasa zameraná na spoznávanie minerálnych prameňov a ich liečebných vlastností.
 • Prehĺbenie spolupráce medzi 11 obcami a OOCR Severný Spiš-Pieniny.
 • Rozvoj trvalo udržateľného prírodného turizmu v regióne.
 • Revitalizácia okolia 12 minerálnych prameňov v 11 obciach.
 • Vytvorenie novej turistickej trasy – značená turistická trasa „Cesta minerálnych prameňov“ s vlastným logom a možnosťou rozšírenia v budúcnosti.
 • Koncept rozvoja ekologického CR (zdravie a príroda).
 • Poskytnutie a rozvoj know-how so švajčiarskym partnerom.
 • Analýza, riziká, možnosti a príležitosti pre ekologický CR v regióne.

Jedinečné prírodné bohatstvo

Cesta minerálnych prameňov poukazuje na jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré tento región má a bude tvoriť jeden z pilierov rozvoja cestovného ruchu. Rozvoj turizmu založeného na poznávaní minerálnych prameňov bude prínosom pre jednotlivé obce pri budovaní ich imidžu.

Kde sa nachádzajú minerálne pramene?

Bajerovce

Prameň Voňačka

N49.20773° E20.79072°
N49°12.464′ E20°47.443′

Kúpele Červený Kláštor

Prameň Smerdžonka

N49° 23´24.4´´N20° 25´15.1´´E
N49.390111,20.420861

Sulín

Prameň Sulínka

N49.36099° E20.78188°
N49°21.659′ E20°46.913′

Ľubovnianske kúpele

Prameň Andrej

N49.26235° E20.72866°
N49°15.741′ E20°43.719′

Lacková

Prameň pod Kalváriou

N49.30362° E20.59628°
N49°18.217′ E20°35.777′

Litmanová

Prameň sv. Jána Krstiteľa

N49.3925° E20.63348°
N49°23.55′ E20°38.009′

Legnava

Prameň Ščava

N49.33381° E20.84436°
N49°20.029′ E20°50.662′

Hniezdne

Prameň Švabľovka

N49.28887° E20.62723°
N49°17.332′ E20°37.634′

Vyšné Ružbachy

Prameň lásky a Prameň zabudnutia

N49.3051° E20.55522°
N49°18.306′ E20°33.313′

Hraničné

Prameň Ščava

N49.37626° E20.69924°
N49°22.576′ E20°41.954′